Bel voor meer informatie 088-9900106 of mail info@regentmobilesecurity.nl.

Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN REGENT MOBILE SECURITY B.V. / REGENT MOBILE CONNECT B.V. (EINDGEBRUIKERS)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Regent: Regent Mobile Security B.V. als leverancier van producten als bedoeld in lid 7, alsook Regent Mobile Connect B.V. als aanbieder van diensten als bedoeld in lid 8, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Leeuwenhoekstraat 132, 2652 XL Berkel en Rodenrijs, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62136313, respectievelijk 68687354.
2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Regent een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Regent en de wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Regent en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Regent zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verlenen van diensten.
6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Regent en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Regent en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels een webwinkel van Regent. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Regent geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Regent op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.
7. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door Regent aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld track-en-trace-producten, mobiele alarmsystemen en accessoires begrepen kunnen zijn.
8. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst te verlenen diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld telecommunicatiediensten, alarmopvolging en gebruik van het platform en apps (hierna samen aangeduid als platform) begrepen kunnen zijn.
9. Communicatieabonnement: het tussen Regent en de wederpartij tot stand gekomen abonnement dat voorziet in telecommunicatiediensten en het gebruik van het platform, waarmee de wederpartij haar object waarin een track-en-trace-product is ingebouwd, kan beveiligen, volgen, monitoren en ter zake data kan inzien.
10. Opsporingsabonnement: het tussen Regent en de wederpartij tot stand gekomen abonnement dat voorziet in alarmopvolging.
11. Platform: de website en Android- en/of Apple-applicatie waarvan de wederpartij, in het kader van het communicatie- en eventuele opsporingsabonnement, middels haar gebruikersnaam en wachtwoord, gebruik kan maken.
12. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Regent en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Regent is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten en diensten.
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Regent dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Regent dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Regent nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Regent, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Regent anders aangeeft. Een overeenkomst die langs elektronische weg is aangegaan, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Regent aan de wederpartij bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand als bedoeld in artikel 1.6.
2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
3. De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige lid niet toe in geval van een consumentenkoop betreffende:
– de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. Inbouw- en/of installatiewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de producten, doen het recht van ontbinding vervallen indien en voor zover deze inbouw of installatie doorverkoop van de producten aan een derde onmogelijk maakt;
– een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
4. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Regent aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Regent. Zo spoedig mogelijk nadat Regent in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Regent de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Regent retourneren.
7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Regent is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
8. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
9. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
10. Regent zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot de te retourneren producten, minus de eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in het volgende lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Regent zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de overeenkomst op afstand het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Regent niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Regent aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
11. Indien diensten zijn verleend gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 2, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een zodanig verzoek, is de consument Regent een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Regent is nagekomen op het moment van
uitoefening van het recht van ontbinding. Het bedrag dat de consument is verschuldigd wordt vastgesteld naar evenredigheid van de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst of afstand. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
Indien en voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is, is de wederpartij gehouden zo spoedig als voor de uitvoering daarvan is vereist, alle relevante informatie aan Regent ter beschikking te stellen, op de door Regent aangegeven wijze. Voorts dient de wederpartij Regent steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. Tevens neemt de wederpartij alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De wederpartij dient Regent bovendien alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | UITVOERINGS- EN (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Regent spant zich in om de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van Regent niet eerder in dan nadat de wederpartij Regent schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Regent na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Indien Regent voor de uitvoering van de overeenkomst of (op)levering afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen de in lid 1 bedoelde termijnen niet eerder aan dan nadat Regent deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 7. | COMMUNICATIE- EN OPSPORINGSABONNEMENTEN
1. Communicatie- en opsporingsabonnementen worden aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
2. Indien de koopprijs van het track-en-trace-product dat in combinatie met het communicatieabonnement is geleverd, verdisconteerd is in het maandbedrag dat de wederpartij verschuldigd is, gaat het eigendom van het product pas over op de wederpartij indien de looptijd van het communicatieabonnement is verstreken en de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit het communicatieabonnement is nagekomen.
3. Communicatie- en opsporingsabonnementen worden na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd dan wel uitdrukkelijk door partijen is verlengd.
4. Communicatie- en opsporingsabonnementen eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.
5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
6. Een communicatieabonnement biedt de wederpartij recht op gebruik van het platform waarmee de wederpartij haar object waarin het track-en-trace-product is ingebouwd, kan beveiligen, volgen, monitoren en ter zake data kan inzien. De wederpartij verkrijgt gedurende de looptijd van het communicatieabonnement een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van het platform. Het eindigen van het communicatieabonnement heeft het eindigen van het gebruiksrecht met betrekking tot het platform tot gevolg.
7. De tarieven die Regent aan de wederpartij factureert in het kader van het communicatieabonnement geldt voor onbeperkt gebruik van de op het communicatieabonnement betrekking hebbende datadiensten binnen landen van de Europese Unie (EU). Dataverbruik in het kader van communicatieabonnementen buiten landen van de EU is mogelijk op verzoek van de wederpartij. Voor dataverbruik in landen buiten de EU worden de daarvoor door de telecomprovider gebruikelijk gehanteerde tarieven doorberekend aan de wederpartij.
8. De kosten van repatriëring van objecten in het kader van een opsporingsabonnement, zijn niet bij het abonnementstarief inbegrepen en komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, op basis van de gebruikelijke daarvoor door het betreffende recherchebureau gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 8. | VERBOD INTEGRATIE DIENSTEN VAN DERDEN IN REGENT-PRODUCTEN
1. Het is de wederpartij niet toegestaan om in verband met het gebruik van de door Regent geleverde producten, soortgelijke diensten als in het kader van een communicatie- of opsporingsabonnement af te nemen van derden, anders dan door tussenkomst van Regent, zowel tijdens als na afloop van het betreffende abonnement. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan zonder tussenkomst van Regent dergelijke dienstverlening van derden te (doen) integreren in de track-en-trace-producten van Regent.
2. In geval de wederpartij het bepaalde in de vorige lid van dit artikel overtreedt, is zij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter grootte € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding of € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding plaatsvindt en voortduurt, zulks ter keuze van Regent. Betaling
van de verschuldigde boete(s) ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen die uit het vorige lid voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van Regent om vergoeding van de volledige schade te vorderen, onverlet.

ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN, INBOUW, INSTALLATIE EN RECLAMES
1. Voor zover de overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van producten, zonder inbouw en/of installatie, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. Indien inbouw en/of installatie van de systemen in de track-en-trace-producten door of namens Regent is overeengekomen, geschiedt dit op de uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen locatie. Indien de inbouw en/of installatie op locatie van de wederpartij geschiedt, staat de wederpartij ervoor in dat de door Regent tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie van uitvoering en zij kosteloos gebruik kunnen maken van alle op die locatie door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
3. In geval van bezorging van de producten, bepaalt Regent de wijze van verzending van de producten. Regent bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking van de producten.
4. Regent behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval van de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door de consument is ontvangen.
5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen dan wel de inbouw- en/of installatiewerkzaamheden zijn opgeleverd.
6. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of (op)leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Regent verschuldigde bedragen te voldoen.
7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Regent de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Regent verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van Regent is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door Regent naar redelijkheid vastgesteld.
8. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Regent mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Regent is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Regent verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.
9. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten, dan wel oplevering van de inbouw- of installatiewerkzaamheden, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld na de levering mededeling te doen aan Regent.
10. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Regent uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
11. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Regent bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat.
12. Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Regent is gereclameerd.

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
1. Op track-en-trace-producten die met een communicatieabonnement worden opgeleverd, maakt de wederpartij aanspraak op garantie voor de duur van het communicatieabonnement, met uitzondering van communicatieabonnementen die voor 12 maanden zijn gesloten, in welk geval, onverminderd het bepaalde in de derde zin van dit lid, een garantietermijn van 24 maanden van toepassing is. Verlenging van communicatieabonnementen, al dan niet stilzwijgend, biedt geen aanspraak op verlenging van de garantietermijn. Het eindigen van het communicatieabonnement heeft verval van garantie tot gevolg. De garantie voorziet uitsluitend in de afwezigheid van gebreken van de producten gedurende de garantieperiode. Een gebrek in
de dienstverlening die een deugdelijke werking van de producten in de weg staat, wordt niet als gebrek van het product aangemerkt.
2. Een door Regent, importeur of fabrikant van de producten verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens Regent geldig kan maken.
3. Toepasselijke garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Regent dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Regent en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Regent zijn uitgevoerd.
4. Eventuele aanspraken van de wederpartij in verband met garantie, dienen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Regent te worden ingediend. Indien de aanspraak een aanspraak van een consument betreft op basis van non-conformiteit, vindt evenwel de termijn als bedoeld in artikel 9.12 toepassing.
5. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens Regent heeft voldaan.
6. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij (waaronder aanspraken van consumenten op basis van non-conformiteit mede begrepen), maakt zij, naar keuze van Regent, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde product. Herstel dan wel vervanging van het product geldt voor Regent als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle door Regent vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat de bedoelde bedragen in relatie met consumenten (mede) inclusief btw worden vermeld.
2. Indien de overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van producten, komen de verzendkosten in verband met de levering voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Abonnementstarieven gelden gedurende de looptijd van het abonnement. Regent is gerechtigd om de abonnementstarieven vanaf de eventuele stilzwijgende verlenging van het abonnement jaarlijks per 1 januari te verhogen. De verhoging wordt in dat geval vastgesteld door de laatst geldende prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
4. Regent is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Regent verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat Regent in het kader van een consumentenkoop de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. In geval van inbouw en/of installatie, dient het volledige bedrag uiterlijk bij de oplevering van de werkzaamheden te geschieden.
5. In geval van vooruitbetaling is Regent niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij haar vooruitbetalingsverplichting jegens Regent is nagekomen.
6. Betalingen dienen op de daartoe door Regent aangewezen wijze te geschieden.
7. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Regent voorgeschreven wijze. Regent hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
8. In geval van automatische incasso van betalingen, is Regent gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling gestorneerd wordt of niet geïncasseerd kan worden. In dat geval dient betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten, middels overboeking te geschieden, binnen de door Regent op de factuur vermelde termijn.
9. De wederpartij dient Regent te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat.
10. Regent is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
11. Indien tijdige betaling aan Regent achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Regent verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
13. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Regent op die grond niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT
1. Regent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Regent bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Regent is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit die overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Regent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld c.q. is aangemaand, in welke ingebrekestelling c.q. aanmaning een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, is Regent gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De wederpartij is verplicht de schade die Regent ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
4. Indien Regent de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De wederpartij draagt zowel de directe als gevolgschade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, alsmede een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien. Voorts draagt de wederpartij zowel de directe als gevolgschade veroorzaakt door wijzigingen door de wederpartij of, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, zonder tussenkomst van Regent, door een derde, aangebracht aan de producten dan wel de (technische) configuratie daarvan.
2. Het platform betreft een platform dat in technisch opzicht wordt geëxploiteerd door een derde. Regent vervult ter zake de ingebruikgeving van het platform slechts een faciliterende rol wat betreft de implementatie van metadata en fungeert voor wederpartij als helpdesk bij technische problemen. Communicatieabonnementen worden aangeboden in combinatie met het gebruik van een simkaart waarmee telecommunicatiediensten door een telecomprovider worden aangeboden. Bij de uitvoering van opsporingsabonnementen wordt in geval van diefstal of andere calamiteiten een recherchebureau ingeschakeld. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkende clausules waarvan de hiervoor bedoelde derden zich jegens Regent bedienen, gelden ook jegens de wederpartij. Regent veronderstelt en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden. Ook voor het overige is Regent niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Regent bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat. Tevens ten aanzien van de voortdurende beschikbaarheid en deugdelijke werking van het platform en de telecommunicatiediensten, aanvaardt Regent, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
3. Regent staat ten tijde van de levering van de producten die in combinatie met een communicatieabonnement door of namens hem worden geleverd, in voor de deugdelijke werking van deze combinatie, doch kan niet garanderen dat de telecomprovider gedurende de looptijd van het communicatieabonnement staakt met de dienstverlening die voor de overeengekomen werking
van het product noodzakelijk is, zoals in geval van het beëindigen door de telecomprovider van ondersteuning van 2G-chips. In geval het product tijdens de looptijd van het communicatieabonnement, ten gevolge van beperkingen in de dienstverlening van de telecomprovider, niet de werking bieden die is overeengekomen, maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op een financiële compensatie tot ten hoogste de prijs van het niet-genoten gedeelte van de overeenkomst, met dien verstande dat Regent in de gelegenheid dient te worden gesteld, doch niet verplicht is, om een passend alternatief aan te bieden indien deze voor handen is.
4. Regent is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de aansprakelijkheid draagt volgens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
5. Regent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
6. Mocht Regent jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Regent te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Regent hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Regent ter zake vervalt.
7. De aansprakelijkheid van Regent is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Regent betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Regent te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende schadegeval daadwerkelijk wordt uitgekeerd krachtens de door Regent afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Regent dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Regent bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
9. De wederpartij vrijwaart Regent van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Regent toerekenbaar is.
10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Regent.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Onverminderd de dienstverlening die middels de helpdesk van Regent wordt aangeboden, dienen klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Regent.
2. Bij Regent ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Regent verkochte zaken blijven eigendom van Regent totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens Regent is nagekomen.
2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Regent te bewaren.
4. Indien derden op locatie van de wederpartij beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Regent hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Regent of door Regent aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Regent op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Regent de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Regent staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Regent en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van het platform, de producten, alsmede de ontwerpen daarvan. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of op enige andere wijze te (doen) gebruiken dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.
2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het voorgaande lid, behouden Regent en zijn licentiegevers zich alle rechten voor die hen krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hen vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Regent aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Back to Top

Online volgsysteem

Een volgsysteem specifiek voor kilometer registratie, logistieke toepassingen, lokaliseren van uw object na diefstal of alarmering wanneer een object met volgsysteem door een virtueel hekwerk breekt. Al deze verschillende specifieke doelen van een volgsysteem heeft Regent Track en Trace verwerkt tot een geavanceerd, compact en zeer intelligent volgsysteem waarbij in de verschillende modellen rekening gehouden wordt met de branche waarin, en de functie die het te volgen object heeft.

Klik hier voor de webshop
Klik hier voor meer informatie

Track en trace motor / scooter

Door middel van de Regent Track en Trace systemen ligt de meest professionele beveiliging van uw motor, brommer of scooter binnen handbereik. Het kleine en compacte formaat, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van het track en trace systeem gecombineerd met de meest voordelige tarieven zonder abonnement maakt het Regent track en trace systeem voor de motor en scooter het meest uitgebreide en voordelige track en trace systeem in Europa.
Klik hier voor meer informatie

Track en trace

Het nieuwste en beste geteste track en trace systeem in Europa is draadloos (tot 3 jaar), werkt zonder abonnement en bevat alle mogelijke manieren om een object te volgen zoals live tracking, start/stop, geo fencing, actueel opvraagbare locaties, een eco modus en kilometer registratie. Het track en trace systeem is van Nederlandse makelij en bevat een data-sim welke puur op pre-paid basis in elke uithoek van de wereld uw track en trace locaties zal versturen.Klik hier voor meer informatie

Track en trace (land)bouw

Het Regent Heavy Duty track en trace systeem, specifiek geschikt voor het beveiligen van landbouw apparatuur, bouw apparatuur en van transportmiddelen. Een track en trace module die zonder problemen op een tractor, een Caterpillar of een Container gemonteerd kan worden. De Regent Heavy Duty Tracker beschikt over een waterdichte, schok/ tril-en temperatuur bestendige behuizing. Het kleine en compacte formaat, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van het track en trace systeem gecombineerd met een voordelige pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem de meest uitgebreide en voordelige track en trace module voor alle landbouw, bouw en transport toepassingen.

Klik hier voor meer informatie

Kilometer registratie

Begin 2012 is het RRS normenkader gepubliceerd. Dit normenkader behelst een aantal eisen waaraan een goedgekeurd kilometer registratie systeem dient te voldoen. De kilometer registratie in de Regent Track en Trace producten voldoen aan alle eisen zoals gesteld in het RRS normenkader. Ook wanneer de overheid besluit de gestaffelde bijtelling in te voeren zal u door middel van de Regent Tracker een sluitende kilometer administratie kunnen inleveren bij de belastingdienst!Klik hier voor meer informatie

Track en trace boot

Regent track en trace biedt de ultieme beveiliging voor uw boot door middel van een professioneel draadloos track en trace systeem, speciaal ontwikkeld voor toepassingen op een boot en zonder abonnement. De Regent Marine Tracker beschikt over een waterdichte, schok -en temperatuur bestendige case die overal op uw boot te plaatsen is. Door haar kleine en compacte formaat, een krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van de track en trace module gecombineerd met de meest voordelige pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem de meest uitgebreide en voordelige track en trace module voor een boot of ander vaartuig.

Klik hier voor meer informatie

Track en trace auto

Met de Regent Track en Trace systemen wordt het beveiligen van uw auto tegen diefstal, het registreren van uw kilometers of het oplossen van logistieke uitdagingen een kleine moeite. Het kleine en compacte formaat is makkelijk te monteren in een auto, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van het track en trace systeem gecombineerd met een pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem voor een auto de meest uitgebreide en voordelige track en trace module in de auto branche.

Klik hier voor meer informatie

Track en trace camper / caravan

Een Regent Track en Trace systeem maakt het beveiligen van uw Camper of Caravan tegen diefstal, het registreren van uw gereden route’s of het beveiligen van uw kampeerplek een kleine moeite. Het kleine en compacte formaat, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide extra functies van het track en trace systeem specifiek ontwikkeld voor de Camper en Caravan in combinatie met een voordelige pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem de meest uitgebreide en voordelige track en trace module voor de Camper en Caravan.

Klik hier voor meer informatie