Bel voor meer informatie 088-9900106 of mail info@regentmobilesecurity.nl.

Algemene Voorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. RMS: Regent Mobile Security BV, de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Capelle a/d IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62136313.
2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie RMS een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Dealer: de wederpartij als bedoeld in lid 2, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie RMS een distributieovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
5. Overeenkomst: iedere tussen RMS en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waaronder mede begrepen kan zijn de distributieovereenkomst als bedoeld in het vorige lid, waarmee RMS zich voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot de verkoop en/of levering van producten, de uitvoering van montagewerkzaamheden en/of overige diensten.
6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder Track & Trace systemen en/of andere zaken.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RMS en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van RMS vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van RMS dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van RMS dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van RMS, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RMS anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RMS niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN
1. RMS spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door RMS vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van RMS treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij RMS schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij RMS een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. RMS is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, onder zijn verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
2. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DEALERS

ARTIKEL 5. | KERN VAN DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN
1. Dealers worden aangesteld om voor eigen rekening en risico de producten weder te verkopen. Eveneens de uitvoering van overige met zijn afnemers gesloten overeenkomsten geschiedt voor eigen rekening en risico van de dealer.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen ontvangt de dealer bij aanvang van de distributieovereenkomst een basisvoorraad van de producten tegen een tussen partijen overeengekomen prijs.
3. De dealer maakt bij verkoop van producten aan derden aanspraak op commissie, doch uitsluitend voor zover de overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden daarin nadrukkelijk voorzien.
4. Voor de montage van producten door de dealer is vereist dat RMS uitdrukkelijk heeft verklaard dat de dealer de montagetraining met goed gevolg heeft afgelegd. Onder alle omstandigheden voert de dealer de montagewerkzaamheden uit voor eigen rekening en risico, ook in geval hij conform de instructies van RMS in verband met een montagetraining heeft gehandeld.
5. Distributieovereenkomsten zijn nimmer exclusief; RMS is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere dealers aan te stellen.
6. RMS en de dealer kunnen overeenkomen dat middels de website van de dealer een webwinkel wordt geïntegreerd voor de online verkoop van producten.
7. De dealer zal zich naar beste kunnen inspannen om voldoende producten van RMS te verkopen, teneinde het niveau van verkoop te bereiken en te handhaven dat redelijkerwijs mag worden verlangd.

ARTIKEL 6. | LEVERING EN COMMISSIE
1. Partijen kunnen overeenkomen dat de dealer steeds een basisvoorraad van de producten houdt. Bij leveranties door de dealer uit te voeren dient hij middels het dealerportal, op de daartoe voorgeschreven wijze, deze leveranties te registreren teneinde de commissie te kunnen vaststellen en de basisvoorraad van de dealer door RMS kan worden aangevuld.
2. In de volgende gevallen maakt de dealer aanspraak op commissie uit de verkopen:
a. Een derde (hierna aangeduid als “klant”) bestelt producten via de webshop van RMS, niet zijnde de geïntegreerde webshop als bedoeld in artikel 5.6, en kiest er daarbij voor om de producten per post te ontvangen. De dealer ontvangt 15% marge over deze verkoop, mits hij van alle door RMS aangestelde dealers hemelsbreed het dichtstbij het afleveradres van de klant is gevestigd.
b. Een klant bestelt producten via de webshop als bedoeld onder a en kiest daarbij het product op te willen halen bij de dealer, doch betaalt rechtstreeks aan RMS. De dealer ontvangt de uitdrukkelijk overeengekomen commissie van 20, 25 of 30 % over deze verkoop. De klant haalt het bestelde product op bij de dealer op vertoon van een door RMS aan hem verstrekt betaalbewijs. De dealer registreert deze verkoop in het dealerportal, op de daartoe voorgeschreven wijze.
c. De dealer verkoopt een product in zijn winkel aan een klant, waarbij de dealer de verkoopprijs rechtstreeks ontvangt. De dealer registreert deze klant in het dealerportal waarop RMS een opdracht ontvangt om vervangende producten aan de dealer te leveren om de basisvoorraad aan te vullen. Deze levering geschiedt tegen inkoopprijs minus 20, 25 of 30% commissie.
d. Bij verkopen middels de op de website van de dealer geïntegreerde webshop als bedoeld in artikel 5.6. De commissie bedraagt 15% als de klant het product laat thuisbezorgen en 20, 25 of 30 % als de klant het product bij de dealer afhaalt. De dealer registreert deze verkoop in het dealerportal, op de daartoe voorgeschreven wijze.
3. Het tussen partijen schriftelijk vastgelegde vestigingsadres van de dealer is bepalend voor de aanspraak op commissie als bedoeld onder lid 2a.
4. De aan de dealer toekomende commissie vervalt wanneer de koop van de klant wordt ontbonden; in elk geval klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf maken, behoudens wettelijke uitzonderingen, aanspraak op het wettelijke recht van ontbinding gedurende 14 dagen na levering van de producten.
5. Behoudens het recht van RMS de commissie te verrekenen met zijn (toekomstige) vorderingen op de dealer, zal aan de dealer verschuldigde commissie middels overboeking worden voldaan, binnen een termijn van dertig dagen na levering van de producten aan de klant met dien verstande dat RMS niet eerder gehouden is commissie op verkopen aan de dealer uit te keren dan nadat de ontbindingstermijn voor klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf onherroepelijk is vervallen.

ARTIKEL 7. | DUUR EN BEËINDIGING VAN DE DISTRIBUTIEOVEREENKOMST
1. Distributieovereenkomsten worden aangegaan voor de bepaalde tijd van één jaar, ingaande op de dag van totstandkoming daarvan. De overeenkomst eindigt na verstrijken van de bepaalde tijd van rechtswege; eventuele verlenging komen partij uitdrukkelijk overeen.
2. Verlengde distributieovereenkomsten worden na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd steeds stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
3. Behoudens het bepaalde in lid 1 eindigt de overeenkomst door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
4. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
5. RMS heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen krachtens toepassing van artikel 18.
6. RMS verbindt zich binnen bekwame tijd na het eindigen van de distributieovereenkomst alle bij de dealer voorradige producten terug te kopen van de dealer, tenzij beëindiging van de overeenkomst aan de dealer kan worden toegerekend. De gegevens uit het dealerportal zijn beslissend voor de vaststelling van het aantal bij de dealer voorradige producten.
7. In afwijking van het vorige lid worden producten geleverd in het kader van de eerste order van de dealer nimmer teruggekocht; het terugkopen als bedoeld in het vorige lid kan aldus uitsluitend van toepassing zijn op voorradige producten in het kader van (een) vervolgorder(s) of levering(en).

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN DE DEALER
1. Voor zover dit in zijn macht ligt zal de dealer zich inspannen om de verkoop van producten te stimuleren en uit te breiden door middel van adequate marketing. Marketingmateriaal wordt door RMS aan de dealer beschikbaar gesteld. Hiermee in verband staande eventuele opmaak- en drukkosten komen geheel ten laste van de dealer. Voor niet door RMS beschikbaar gesteld materiaal, welke de dealer aanwendt voor zijn marketingactiviteiten, is vereist dat de dealer dit materiaal ter goedkeuring aan RMS voorlegt, alvorens dit materiaal op welke wijze dan ook te uiten.
2. De dealer verbindt zich een adequate voorraad aan te houden ter voorziening in de behoefte van zijn klanten en zal derhalve toezien op het bijtijds bijwerken van het dealerportal.
3. De dealer dient zorg te dragen voor een adequate serviceverlening aan zijn klanten.
4. De dealer verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van de overeenkomst geen, direct of indirect, zaken te (doen) verkopen die gelijk, gelijksoortig of aanverwant zijn aan de producten van RMS.
5. Indien de dealer het bepaalde in het vorige lid overtreedt, is hij RMS een direct opeisbare boete verschuldigd. De boete bedraagt € 5.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 9. | GARANTIE
RMS garandeert de dealer de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De dealer is zelfstandig verantwoordelijk voor een adequate garantieregeling ten aanzien van de eindafnemer.

ARTIKEL 10. | BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling vóór levering van de producten te geschieden. In dat geval is RMS niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de bestelling dan nadat de vooruitbetaling volledig door RMS is ontvangen.
2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door RMS voorgeschreven wijze, dan wel, indien zulks is overeengekomen, middels doorlopende SEPA-machtiging. RMS is in geval van een SEPA-machtiging gerechtigd een derde als begunstigde aan te wijzen.
3. In geval van SEPA-machtiging en indien één of meerdere termijnen niet automatisch kunnen worden geïncasseerd, dan wel gestorneerd worden, is RMS gerechtigd de openstaande betaling middels overboeking te vorderen en daarvoor redelijke administratiekosten door te berekenen. Ten aanzien van de overboeking vindt lid 2 overeenkomstige toepassing.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de dealer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de dealer over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de dealer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. | (INTELLECTUELE) EIGENDOM/MERKRECHTEN
1. RMS verleent de dealer het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik te maken van de handelsmerken van RMS, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van RMS met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van RMS anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RMS vereist.
2. Het is de dealer niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van RMS.
3. De dealer is verplicht om de door RMS gehanteerde merktekens te gebruiken. Het is de dealer niet dan na een schriftelijke toestemming van RMS toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
4. Het aan de dealer door RMS beschikbaar gesteld marketingmateriaal blijft te allen tijde eigendom van RMS. De dealer is gehouden als een zorgvuldig gebruiker met deze materialen om te gaan en is gehouden de schade aan deze materialen te vergoeden die daaraan gedurende de periode dat hem deze ter beschikking stonden is ingetreden.
3. ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen uit deze paragraaf zijn van toepassing op alle transacties met de wederpartij, ongeacht haar hoedanigheid als dealer, eindgebruiker, dan wel consument, e.e.a. behoudens voor zover een bepaling uit een andere paragraaf van deze leveringsvoorwaarden daaraan niet dwingend in de weg staat. Laatstbedoelde bepalingen prevaleren in geval van strijdigheid boven het bepaalde in de onderhavige paragraaf.

ARTIKEL 12. | LEVERING
1. Tenzij de producten bij het verrichten van werkzaamheden door of namens RMS worden meegebracht of verwerkt, vindt de levering van de producten plaats door afhalen, dan wel bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt, in geval van bezorging van de producten, het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt RMS de wijze van transport en de verpakking van de producten.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door haar aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking staan of aan haar worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat RMS haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd.
5. Het is RMS toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is RMS gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 13. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ DE UITVOERING VAN (MONTAGE)WERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, tijdig, juist en volledig aan RMS te verstrekken.
2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

 • de door RMS te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien RMS dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. RMS zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
 • alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden zijn verricht om het voor RMS mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen aanvangen. Van voorbereidende werkzaamheden waarop de wederpartij redelijkerwijs niet bedacht kon zijn, doet RMS tijdig mededeling aan de wederpartij;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van de producten en/of andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken;
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde producten en zaken;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.
 • voor zover van toepassing: dat RMS tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.

3. RMS dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen op locatie van de wederpartij.
4. De wederpartij staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de wederpartij.
5. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid van de zaken van de wederpartij waarmee of waaraan in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt. Voor schade in verband met gebreken van deze zaken draagt RMS geen enkele aansprakelijkheid.
6. Indien de wederpartij voor uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het aanleveren van materialen, hulpmiddelen of andere zaken, dient de wederpartij deze tijdig op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking van RMS te stellen.
7. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is RMS, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 14. | MEERWERK
1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. RMS zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. RMS zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is RMS gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van RMS op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij RMS de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. RMS zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RMS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 15. | ONDERZOEK EN RECLAMES
1. De wederpartij is gehouden bij de levering van de producten en oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. de aard van het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan RMS.
3. Indien een gebrek ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de wederpartij dit binnen zeven dagen nadat zij van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, schriftelijk aan RMS kenbaar te maken.
4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor RMS uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
6. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan RMS worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt aanspraak op restitutie van de retourkosten indien haar reclame ter zake gegrond wordt bevonden.
7. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 16. | GARANTIE
1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de door RMS geleverde producten verstrekte fabrieksgarantie.
2. Een door RMS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens RMS kunnen doen gelden.
3. Onverminderd de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan RMS of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege RMS.
4. Om haar aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten, conform het bepaalde in artikel 15, tijdig bij RMS ter zake te reclameren.
5. Lid 6 van het vorige artikel is op garantieaanspraken van de wederpartij van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17. | OVERMACHT
1. RMS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien RMS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 18. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. RMS is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst RMS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is RMS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor alle (toekomstige) betalingen heeft gesteld.
3. Voorts is RMS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door RMS op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die RMS ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien RMS de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 19. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door RMS vermelde prijzen exclusief btw.
3. RMS is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en RMS alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
4. RMS is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
5. RMS is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van de vooruitbetalingen als bedoeld in het vorige lid.
6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 20. | AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van RMS, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 15 en 16, is RMS na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2. In geval van een aanspraak van de wederpartij op grond van tekortkomingen van door RMS ingeschakelde derden, dient de wederpartij zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient zij, met uitsluiting van RMS, deze derde in rechte aan te spreken alvorens zij haar eventuele rechten jegens RMS geldig maakt.
3. RMS draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik of onjuiste of onoordeelkundige montage door de wederpartij of derden van de door RMS geleverde producten.
4. RMS is nimmer aansprakelijk voor technische storingen in programmatuur waarvan de werking van de producten of uitvoering van diensten door of namens RMS afhankelijk is.
5. RMS is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de wettelijke productaansprakelijkheid draagt.
6. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:

 • een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
 • een gebrek aan een zaak van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan RMS kan worden toegerekend.

7. RMS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van RMS bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze leveringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RMS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan RMS toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze leveringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

8. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van RMS mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van RMS betrekking heeft.
9. Nimmer zal de aansprakelijkheid van RMS meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van RMS wordt uitgekeerd.
10. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RMS bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij RMS is gereclameerd.
11. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RMS, zal de wederpartij RMS vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door RMS.
12. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegelaten ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 21. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door RMS geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Voor zover dit in het kader van haar normale bedrijfsvoering redelijkerwijs niet ontoelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht RMS hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek aan RMS ter inzage worden gegeven.
5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan RMS of door RMS aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. RMS is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 22. | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van RMS aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
4. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN BIJ KOPEN OP AFSTAND
In deze paragraaf wordt onder “website” begrepen de website van RMS, dan wel een andere website waarop overeenkomsten tussen RMS en consumenten worden gesloten.
Onder “overeenkomst op afstand” wordt verstaan de overeenkomst tussen RMS en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van RMS en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.

ARTIKEL 23. | AANBIEDEN VAN DEZE LEVERINGSVOORWAARDEN
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze leveringsvoorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze leveringsvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument van deze leveringsvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de consument per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.

ARTIKEL 24. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. In het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde gegevens omtrent het aanbod van producten en uit te voeren werkzaamheden bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten c.q. werkzaamheden. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling c.q. reservering van de consument door RMS per e-mail is bevestigd en de consument voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door RMS per e-mail verstuurde bevestiging wordt geacht door de consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door RMS is verzonden. Een onjuistheid in het door de consument opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 25. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand de uitvoering van werkzaamheden inhoudt, kan de consument die overeenkomst, behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, gedurende 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door RMS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij RMS. Zo spoedig mogelijk nadat RMS in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal RMS de ontbinding per e-mail bevestigen.
3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan RMS retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is RMS gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door RMS is bevestigd.
6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
7. RMS zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van producten: de producten door RMS zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
8. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het uitvoeren werkzaamheden geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
9. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument RMS een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door RMS is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan RMS moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 26. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
1. een overeenkomst op afstand tot de uitvoering van werkzaamheden, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra RMS de overeenkomst op afstand is nagekomen.
2. een overeenkomst op afstand waarbij de consument RMS verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
a) aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
b) de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.
3. een consumentenkoop betreffende:
a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
a) de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
b) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
4. een overeenkomst op afstand waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 27. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
2. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels elektronische vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling door RMS niet is ontvangen.
3. In geval de consument kiest voor afhalen van de producten, geschiedt betaling op locatie van het overeengekomen afhaalpunt. De producten worden niet eerder aan de consument meegegeven dan na betaling op die locatie.
4. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt RMS zich het recht voor de overeenkomst op afstand als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de consument gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst op afstand te vorderen.

ARTIKEL 28. | KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst op afstand dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij RMS.
2. Bij RMS ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Back to Top

Online volgsysteem

Een volgsysteem specifiek voor kilometer registratie, logistieke toepassingen, lokaliseren van uw object na diefstal of alarmering wanneer een object met volgsysteem door een virtueel hekwerk breekt. Al deze verschillende specifieke doelen van een volgsysteem heeft Regent Track en Trace verwerkt tot een geavanceerd, compact en zeer intelligent volgsysteem waarbij in de verschillende modellen rekening gehouden wordt met de branche waarin, en de functie die het te volgen object heeft.

Klik hier voor de webshop
Klik hier voor meer informatie

Track en trace motor / scooter

Door middel van de Regent Track en Trace systemen ligt de meest professionele beveiliging van uw motor, brommer of scooter binnen handbereik. Het kleine en compacte formaat, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van het track en trace systeem gecombineerd met de meest voordelige tarieven zonder abonnement maakt het Regent track en trace systeem voor de motor en scooter het meest uitgebreide en voordelige track en trace systeem in Europa.
Klik hier voor meer informatie

Track en trace

Het nieuwste en beste geteste track en trace systeem in Europa is draadloos (tot 3 jaar), werkt zonder abonnement en bevat alle mogelijke manieren om een object te volgen zoals live tracking, start/stop, geo fencing, actueel opvraagbare locaties, een eco modus en kilometer registratie. Het track en trace systeem is van Nederlandse makelij en bevat een data-sim welke puur op pre-paid basis in elke uithoek van de wereld uw track en trace locaties zal versturen.Klik hier voor meer informatie

Track en trace (land)bouw

Het Regent Heavy Duty track en trace systeem, specifiek geschikt voor het beveiligen van landbouw apparatuur, bouw apparatuur en van transportmiddelen. Een track en trace module die zonder problemen op een tractor, een Caterpillar of een Container gemonteerd kan worden. De Regent Heavy Duty Tracker beschikt over een waterdichte, schok/ tril-en temperatuur bestendige behuizing. Het kleine en compacte formaat, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van het track en trace systeem gecombineerd met een voordelige pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem de meest uitgebreide en voordelige track en trace module voor alle landbouw, bouw en transport toepassingen.

Klik hier voor meer informatie

Kilometer registratie

Begin 2012 is het RRS normenkader gepubliceerd. Dit normenkader behelst een aantal eisen waaraan een goedgekeurd kilometer registratie systeem dient te voldoen. De kilometer registratie in de Regent Track en Trace producten voldoen aan alle eisen zoals gesteld in het RRS normenkader. Ook wanneer de overheid besluit de gestaffelde bijtelling in te voeren zal u door middel van de Regent Tracker een sluitende kilometer administratie kunnen inleveren bij de belastingdienst!Klik hier voor meer informatie

Track en trace boot

Regent track en trace biedt de ultieme beveiliging voor uw boot door middel van een professioneel draadloos track en trace systeem, speciaal ontwikkeld voor toepassingen op een boot en zonder abonnement. De Regent Marine Tracker beschikt over een waterdichte, schok -en temperatuur bestendige case die overal op uw boot te plaatsen is. Door haar kleine en compacte formaat, een krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van de track en trace module gecombineerd met de meest voordelige pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem de meest uitgebreide en voordelige track en trace module voor een boot of ander vaartuig.

Klik hier voor meer informatie

Track en trace auto

Met de Regent Track en Trace systemen wordt het beveiligen van uw auto tegen diefstal, het registreren van uw kilometers of het oplossen van logistieke uitdagingen een kleine moeite. Het kleine en compacte formaat is makkelijk te monteren in een auto, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide functies van het track en trace systeem gecombineerd met een pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem voor een auto de meest uitgebreide en voordelige track en trace module in de auto branche.

Klik hier voor meer informatie

Track en trace camper / caravan

Een Regent Track en Trace systeem maakt het beveiligen van uw Camper of Caravan tegen diefstal, het registreren van uw gereden route’s of het beveiligen van uw kampeerplek een kleine moeite. Het kleine en compacte formaat, de krachtige gps ontvanger en de uitgebreide extra functies van het track en trace systeem specifiek ontwikkeld voor de Camper en Caravan in combinatie met een voordelige pre-paid Europa+ kaart met wereldwijde dekking maakt het Regent track en trace systeem de meest uitgebreide en voordelige track en trace module voor de Camper en Caravan.

Klik hier voor meer informatie